Všetky príspevky od HARPÚNA

Update: Financovanie aktivity “Budovanie kľúčových znalostí”

Pri zaradení aktivity “Budovanie kľúčových znalostí” sme avizovali, že financovanie aktivity sa združenie bude usilovať zabezpečiť najmä dotáciami, grantami a sponzorskými darmi od fyzických a právnických osôb.

Od podpisu memoranda o spolupráci so Základnou školu Karpatská v Žiline, sme odoslali žiadosti väčšiemu počtu subjektov, ktoré obsahovali informácie o plánovanej aktivite a jej prínosoch.

Po troch mesiacoch posielania žiadostí a prezentácií zámeru máme zabezpečené prostriedky na začatie pilotného projektu od školského roku 2015/2016. Medzi najvýznamnejších podporovateľov sa zaradili ESET, Orange a Mesto Žilina.

harpuna-cover-image 2

Výška príspevku od najvýznamnejších podporovateľov:

ESET              3 000 Eur

Orange           2 500 Eur

Mesto Žilina    1 000 Eur

Príspevky budú použité výlučne na zabezpečenie pilotného projektu a propagácie myšlienky budovania kľúčových znalostí u žiakov v sieti regionálneho školstva.

Spomenutým aj nespomenutým darcom ďakujeme za príspevok na pilotný projekt výuky.

V roku 2015 má združenie pri zabezpečení financovania ešte dve hlavné úlohy:

  1. zaistiť prostriedky na fungovanie združenia,
  2. pripraviť systémovú schému financovania pre zavedenie výuky na väčší počet škôl.

Momentálne analyzujeme možnosti a podnikáme kroky, ktoré môžu viesť k splneniu nastavených úloh. O postupe priebežne napíšeme krátky príspevok na stránku.

Klasifikácia predmetu programovanie pre OS Android

Dnes sme na pôde ZŠ Karpatská odsúhlasili návrh klasifikácie predmetu Programovanie pre OS Android na budúci školský rok.

Klasifikačné kritéria budú: Odborná slovná zásoba, Domáce úlohy, Test, Koncoročný projekt a Aktivita na hodine.

Pre zabezpečenie objektívnosti hodnotenia, bude známky vo väčšine kritérií udelovať informačný systém na riadenie výuky.

Známkované Bodované % známky Poznámka
Slovíčka X 20 na každej hodine (okrem prvej) automatickým systémom cez PC
Domáca úloha X 15 hodnotené individuálne a podľa kvalít vypracovania ku zadanej téme domácej úlohy
Test X 30 automatickým systémom cez PC
Projekt X 30 hodnotené individuálne a podľa kvalít vypracovania ku zadanej téme projektovej úlohy
Aktivity na hodine X 10 body ku známke navyše, zadané ‘mini’ úlohy na hodine
105

Memorandum na aktivitu Budovanie kľúčových znalostí podpísané

Dňa 21.1. 2014 OZ HARPÚNA a ZŠ Karpatská, Žilina, podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je formálna deklarácia oboch strán spolupracovať pri realizácií aktivity Budovanie kľúčových znalostí.

IMG_1398

ZŠ Karpatská je najväčšia základná škola v meste Žilina (podľa údajov UIPS aj v Žilinskom kraji), k 15.9. 2014 ju navštevovalo 824 žiakov.

Od školského roku 2015/2016 ZŠ Karpatská v spolupráci s OZ HARPÚNA ponúkne žiakom nastupujúcim do 9. ročníka voliteľný predmet Programovanie, ktorý bude pripravený a vyučovaný profesionálom z praxe.


Selektívna podpora budovania kľúčových znalostí alebo naozaj je pre nás Fínsko vhodný vzor?

Na Slovensku sa veľa hovorí o budovaní znalostnej ekonomiky ako o cieli, na aký sa má naša ekonomika pretransformovať z “montážnej dielne” Európy.

Všeobecne akceptovaná idea hovorí, že základom znalostnej ekonomiky je školský systém, ktorý je schopný produkovať schopných ľudí tak, aby boli pre znalostnú ekonomiku prínosom. Za vzor takého školského systému sa pokladá napríklad fínsky. Vo Fínsku v minulom storočí prebehla veľká reforma školstva, ktorej ovocie sa teraz dostavuje vo forme výborných umiestnení žiakov v štandardizovaných testoch v globálnom meradle.  Fínska reforma okrem toho, že veľmi dlho trvalo kým sa dostavili výsledky, zahŕňala aj zmenu postavenia učiteľa a celkový spôsob prístupu ku vzdelávaniu. Inými slovami – veľa peňazí bolo a je potrebné investovať nesmierne dlhý čas.

Tiež sa vraví, že na Slovensku také niečo nikdy nebude lebo je to drahé a vôbec v slovenských pomeroch nepredstaviteľné, keď slovenský učiteľský plat má problém uživiť rodinu a nie to prilákať najlepších absolventov na učiteľské odbory.

Potrebuje vôbec slovenské školstvo hlbokú komplexnú reformu a zmenu statusu všetkých učiteľov k lepšiemu? V nejakom čase určite nejaký stupeň reformy potrebuje, bez ohľadu na to, či je niečo v školstve dobré alebo zlé – tak ako ekonomika ide z jednej paradigmy do druhej aj školstvo sa musí časom meniť.

Slovensko je malá krajina s obmedzenými zdrojmi. Obe tieto vlastnosti ju priam predurčujú dosahovať úspech nie kopírovaním toho, čo funguje inde, ale kreatívnymi riešeniami.

Čo keby sme sa namiesto zmeny od základov sústredili len na posilnenie toho, čo pomôže budovať budúcnosť a v ostatnom zachovali všetko po starom? Čiže selektívne podporovali budovanie kľúčových znalostí, potrebných na tvorbu vysokej pridanej hodnoty.

Ktoré sú to tie kľúčové znalosti? Zoberme to takto. Mzda pracovníka zodpovedá pridanej hodnote, ktorú vo výrobnom procese pridáva.

Tabuľka ukazuje mzdu podľa odvetví za prvý kvartál roku 2014. Zdroj: Štatistický úrad SR.

Odvetvie 2014
1. 2. 3.
Priemysel spolu 890 € 847 € 905 €
v tom
ťažba a dobývanie 966 € 1 113 908 €
priemyselná výroba 873 € 831 € 885 €
dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 1 328 € 1 267 € 1 479 €
dodávka vody; čistenie a odvod odpad. vôd 838 € 745 € 843 €
Stavebníctvo 580 € 547 € 572 €
Predaj a oprava motor. vozidiel 831 € 792 € 798 €
Veľkoobchod, okrem motor. vozidiel 824 € 788 € 834 €
Maloobchod, okrem motor. vozidiel 579 € 562 € 574 €
Ubytovanie 584 € 580 € 582 €
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 363 € 357 € 366 €
Doprava a skladovanie 758 € 725 € 770 €
z toho
poštové služby a služby kuriérov 660 € 641 € 647 €
Informácie a komunikácia 1 797 € 1 828 € 1 813 €
Vybrané trhové služby 826 € 809 € 807 €

 

Podľa platov najvyššiu pridanú hodnotu produkujú pracovníci v informatike a komunikáciach. Naopak v rebríčku nie sú na popredných miestach pracovníci ovládajúcich podrobne celú slovenskú literatúru. Tiež pri získavaní zahraničných investícií nie je hlavným faktorom, podľa ktorého sa investor pri umiestňovaní investície rozhoduje, počet ľudí v pracovnej sile ovládajúci históriu našej planéty. Nie je cieľ podceňovať žiadny z predmetov vyučovaných na našich školách, keď však príde na lámanie chleba, nie sú si všetky rovné :) a kto tvrdí niečo iné má invalidné argumenty.

Kľúčová znalosť, ktorá sa môže v školách získať je informatika. Štát by sa mal teda zamerať napríklad na posilnenie výuky informatiky a ostatné predmety podporovať tak ako doteraz.

Ako by mal štát zabezpečiť posilnenie výuky informatiky?

Na pamäti treba mať aspoň:

1. informačné technológie sú dynamické odvetvie.

2. kto sa vyzná v informačných technológiách očakáva adekvátne ohodnotenie.

Na rovinu, pani v strednom veku, ktorá bola na školení nedokáže naučiť niekoho niečo čomu sama poriadne nerozumie a už vôbec nie v kontexte súčasných trendov. Samozrejme, česť výnimkám. Čo s tým? Štát by mal dať každej škole účelovo viazané prostriedky. Škola by potom aktívne hľadala profesionálov v odvetví a ponúkla by im motivačné ohodnotenie za vyučovanie informatiky niekoľko hodín týždenne.

Tak by štát dokázal podporovať budovanie toho, čo je treba do budúcnosti žiakov naučiť a súčasný systém nedokáže, zároveň však držať náklady na priateľnej úrovni.

Podľa môjho názoru nepotrebujeme komplexne reformovať školstvo ale len selektívne podporovať znalosti pre vytváranie vysokej pridanej hodnoty.