Archívy kategórie: Budovanie znalostí

Update: Financovanie aktivity “Budovanie kľúčových znalostí”

Pri zaradení aktivity “Budovanie kľúčových znalostí” sme avizovali, že financovanie aktivity sa združenie bude usilovať zabezpečiť najmä dotáciami, grantami a sponzorskými darmi od fyzických a právnických osôb.

Od podpisu memoranda o spolupráci so Základnou školu Karpatská v Žiline, sme odoslali žiadosti väčšiemu počtu subjektov, ktoré obsahovali informácie o plánovanej aktivite a jej prínosoch.

Po troch mesiacoch posielania žiadostí a prezentácií zámeru máme zabezpečené prostriedky na začatie pilotného projektu od školského roku 2015/2016. Medzi najvýznamnejších podporovateľov sa zaradili ESET, Orange a Mesto Žilina.

harpuna-cover-image 2

Výška príspevku od najvýznamnejších podporovateľov:

ESET              3 000 Eur

Orange           2 500 Eur

Mesto Žilina    1 000 Eur

Príspevky budú použité výlučne na zabezpečenie pilotného projektu a propagácie myšlienky budovania kľúčových znalostí u žiakov v sieti regionálneho školstva.

Spomenutým aj nespomenutým darcom ďakujeme za príspevok na pilotný projekt výuky.

V roku 2015 má združenie pri zabezpečení financovania ešte dve hlavné úlohy:

  1. zaistiť prostriedky na fungovanie združenia,
  2. pripraviť systémovú schému financovania pre zavedenie výuky na väčší počet škôl.

Momentálne analyzujeme možnosti a podnikáme kroky, ktoré môžu viesť k splneniu nastavených úloh. O postupe priebežne napíšeme krátky príspevok na stránku.

Klasifikácia predmetu programovanie pre OS Android

Dnes sme na pôde ZŠ Karpatská odsúhlasili návrh klasifikácie predmetu Programovanie pre OS Android na budúci školský rok.

Klasifikačné kritéria budú: Odborná slovná zásoba, Domáce úlohy, Test, Koncoročný projekt a Aktivita na hodine.

Pre zabezpečenie objektívnosti hodnotenia, bude známky vo väčšine kritérií udelovať informačný systém na riadenie výuky.

Známkované Bodované % známky Poznámka
Slovíčka X 20 na každej hodine (okrem prvej) automatickým systémom cez PC
Domáca úloha X 15 hodnotené individuálne a podľa kvalít vypracovania ku zadanej téme domácej úlohy
Test X 30 automatickým systémom cez PC
Projekt X 30 hodnotené individuálne a podľa kvalít vypracovania ku zadanej téme projektovej úlohy
Aktivity na hodine X 10 body ku známke navyše, zadané ‘mini’ úlohy na hodine
105

Memorandum na aktivitu Budovanie kľúčových znalostí podpísané

Dňa 21.1. 2014 OZ HARPÚNA a ZŠ Karpatská, Žilina, podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je formálna deklarácia oboch strán spolupracovať pri realizácií aktivity Budovanie kľúčových znalostí.

IMG_1398

ZŠ Karpatská je najväčšia základná škola v meste Žilina (podľa údajov UIPS aj v Žilinskom kraji), k 15.9. 2014 ju navštevovalo 824 žiakov.

Od školského roku 2015/2016 ZŠ Karpatská v spolupráci s OZ HARPÚNA ponúkne žiakom nastupujúcim do 9. ročníka voliteľný predmet Programovanie, ktorý bude pripravený a vyučovaný profesionálom z praxe.


Financovanie aktivity – výuka programovania vo vybraných školách v sieti regionálneho školstva

Predpokladané výdavky na aktivitu do 20.7. 2016 sú 10 000 Eur.

Výdavky sa skladajú najmä z nákladov na:

  • cestovné a organizačné aktivity,
  • prípravu učebných plánov a materiálov,
  • mzdy pre vyučujúcich.

Aktivitu združenia plánujeme financovať z viacerých zdrojov:

  • granty a dotácie,
  • sponzorské a členské príspevky.

OZ bude žiadať o grant, dotáciu alebo príspevok všetky relevantné organizácie, vrátane rezervy predsedu vlády, IUVENTY, ministerstva školstva, cez vhodné výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ, …

Žiadosť o sponzorský príspevok na aktivitu pošleme všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré deklarujú, že na budúcnosti Slovenska im záleží :) Pôjde najmä o poslancov NR SR, miest, obcí a krajov; politické strany; ziskové spoločnosti pôsobiace na území SR.

Priebežne budeme tento článok dopĺňať o úspechy alebo neúspechy pri získavaní financií na zabezpečenie aktivity.